5 Mart 2008 Çarşamba

TARİHTE TÜRKLER


TARİHTE TÜRKLER

Yazar: Prof. Dr. Erol Güngör
Yayınevi: Ötüken Yayınları


Eser Sosyal ilimci mütefekkir Erol Güngör’ün yeni nesillere samimi ve akıcı üslup içerisinde sunduğu bir tarihtir.
BİRİNCİ BÖLÜM
İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRKLER TÜRK SOYU VE TÜRK DİLİ
İlk Türkler yani bizim en eski atalarımız bugün Orta Asya diye bilinen yerde Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasında yaşıyorlardı. Türkler beyaz ırktan ve geniş kafalı, orta boylu insanlardı.
Dilimizin tarihi, Milletimizin tarihi kadar eskidir. Türkçe dünyadaki çeşitli dil grupları arasında Ural-Altay dil grubunun Altay dillerinden biridir.
Asyada Türk Devletleri
Türklerin ilk kurdukları imparatorluk Hun imparatorluğudur. Teoman dağınık haldeki Türk boylarını bir araya toplamış. Çin’i ağır yenilgilere uğratmış Çinliler Türklerden korunmak için Çin Semtini inşa etmişlerdir.
Mete döneminde de Çin ağır yenilgilere uğratılmasına rağmen kalabalık cin nüfusu içerisinde Türklerin asimilize olmasından çekinildiği için gidip yerleşilmemiş. Çin’den ağır vergiler almakla yetinilmiştir.
Ayrıca Mete döneminde Türk Ordu Sisteminin temeli atılmış, vatan ve milletçilik duygusu ortaya çıkmıştır.
Mete’den sonra gelen devlet adamlarının Çin’le yakınlaşması devletin sonunu hazırlamıştır.
Türklerin Oğuz Kaan Destanındaki Oğuz’un Mete olduğu söylenir.
Oğuz Kaan’ın Sehname’de ve Divan’ı Lugatit Türk’de adı geçen Alp Er Tunga olduğunu söyleyenler de vardır.
Avrupa’da Türkler
Türkler’in Avrupa’ya girmesiyle Kavimler Gücü meydana gelmiştir. Bu da Avrupa’daki Türk Devletlerine zemin hazırlamıştır. Avrupa Hunları, Topgaçlar (Sivenpiler), Avlarlar.
Göktürkler
Bumin Kaan tarafından Avarların mağlup edilmesiyle kurulmuştur. Tarihte ‘TÜRK’ adıyla kurulan ilk Türk Devletidir.
Türklerin ilk yazılı kaynakları olan Orhun Abideleri II. Göktürk Devleti döneminde yazılmış. Türklerin yüksek medeniyeti, devlet kurucu dehasını ahlak ve faziletini, askeri kahramanlığını devlet ve kanun anlayışını öğrenmek mümkündür. Ergenekon Destanı Göktürklerin yasasından bahsetmektedir. Eser Turgisler, Karluklar, Uygurlar, Avarlar, Hazarlar, Pecenekler, Üzlar, Kumanlar ve Bulgarlar hakkında da bilgi vermektedir.
ESKİ TÜRKLERDE MİLLET VE DEVLET
Türk Cemiyetinin temeli aile idi. Aile daha çok anne, baba ve çocuklardan meydana geliyordu. kadınlar hemen hemen eşit haklara sahipti.
Aile, oba, boy, codun ve devlet teşekkül etmiştir.
Türkler arasında sosyal sınıf farkı yoktur.
Devlet
Türkler’in en belirgin özelliklerinden biri kuvvetli bir teşkilatçılık kabiliyetine sahip olmalarıdır. Yaşadıkları hayat ta onları hürriyete, istiklale alıştırdığı için hiç bir zaman devletsiz olmamışlardır.
Türk Kaanları kudret Tanrıdan alırlardı.
Bir hükümdar Tanrının inayet ve yardımına mazhar olduğu sürece halkına iyi bakar, onu zenginlik ve adalet içinde yaşatırdı. Bunu başaramayan Kaan’dan Tanrı’nın Kut’unu geri aldığı düşünülür ve ona karşı isyan etmek meşru sayılırdı.
Devlet Teşkilatı
Türk Devletinin başında bulunan kimselere tutku, kaan,han, yabgu, ilteber gibi çeşitli isimler verilmiştir.
Türk Ordusu
Türklerde eli silah tutan herkes bay, bayan asker olup, ücretli asker olmayıp ganimetten pay alırlardı.
Mete döneminde Türk Ordu Sisteminin temeli atılmıştır. Türk Ordusunun en belirgin yönü yüksek disiplinleridir.
Türk Töresi
Töre, hukuk düzeni demektir. Türkler şartlar gereği çok disiplinli, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak zorundadırlar. Bu yüzden Türk ülkesinde nizamı suçlayan töre herşeyden önce gelirdi. Türk töresi yazılı olmayıp, oldukça sert ve kesin hükümler ihtiva ederdi.
İKİNCİ BÖLÜM
İSLAMİYET VE TÜRKLER

Türklerin bir dinleri vardı. Bu din her şeyden önce bir Tanrı inancı ihtiva ediyordu. Onlara göre dünyayı ve her şeyi Tanrı yaratmıştır. O göğün dokuzuncu katında otururdu.
Tanrının iradesinin üstünlüğüne inanlar her şeyde onun rızasını almaya çalışırlar, kaza ve kadere inanırlardı.
Tarihte ilk defa İslam Dini bütün Türkleri birleştiren bir din olmuştur.
İslam Dininin Kabulü
Emeviler döneminde izlenilen politikadan ötürü İslam’a giremeyen Türkler Abbasilerle birlikte İslam’a ilgi duymuşturlar. Talas Savaşı’ından sonra kitleler halinde İslama girmişlerdir. Türklerin inançlarıyla İslam’da var olan özelliklerden ötürü Türkler rahatlıkla İslama girmişlerdir.
İslamı kabullenen Türkler benliklerini muhafaza ederken diğer dinlere inanan Türkler asimilize olmuşlardır.
İslamiyet devrine kadar Türkler her türlü yüksek vazifeye sahip olan, fakat dünyada kendi yerini tam bulamamış olan milletti. İslam onun yolunu aydınlatan bir ışığı takip ettikçe hep yükseldi.
Kurulan İlk Türk İslam Devletleri:
Karahanlılar/Tolunoğulları, İksitler, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Anadolu beylikleridir.
OSMANLILAR’A KADAR TÜRK DÜNYASINDA KÜLTÜR VE MEDENİYET
Türkler Müslüman olduktan sonra eski geleneklerini devam ettirmekle birlikte artık yeni bir hayata geçmişlerdir.
İslamiyet yerleşik hayat içinde ortaya çıkmış ve yerleşik hayatı düzenleyen bir sistem getirmiştir.
Türklerin İslam’a girmesiyle Türk toprak, devlet, ordu, din, dil ve edebiyat ile felsefe, ilim ve sanat hayatı olumlu yönde gelişmiştir.
Kitabın üçüncü bölümü ise Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile tüm Osmanlı dönemi padişahlarını izlemektedir.
Dünya tarihinin bu büyük mucizesinin her bir dönemi ayrı ayrı izlenmesi gerektiğinden başka bir özetle ayrıca

Hiç yorum yok: